Polityka Prywatności serwisu Cargoglob.

Polityka Prywatności serwisu Cargoglob.

1. Spółka Cargo Glob spółka z ograniczoną odpowiedzialnością zapewnia, iż przywiązuje szczególną wagę do zapewnienia bezpieczeństwa danych osobowych użytkowników korzystających z Oprogramowania Cargo Glob, w szczególności zabezpieczeniem tych danych przed nieuprawnionym dostępem.
2. Tworząc Konto w serwisie www.cargoglob.com, użytkownik podaje następujące dane osobowe:
pełna nazwa firmy,
skrócona nazwa firmy,
telefon,
faks (fakultatywnie),
adres poczty elektronicznej,
adres siedziby (ulica, kod, miasto, państwo),
rodzaj firmy (do wyboru produkcja i handel, spedycja, transport drogowy do 3,5 t, transport drogowy powyżej 3,5 t),
imię i nazwisko Użytkownika,
NIP,
REGON,
3. Administratorem danych osobowych użytkowników Oprogramowania Cargo Glob jest Cargo Glob spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą we Wrocławiu, ul. Stanisławowska 52/7, 54-611 Wrocław, zarejestrowana w rejestrze przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 0000555564, posiadająca REGON: 361367761, posiadająca NIP: 8943061870.
4. Dane przetwarzane są w celu świadczenia usługi korzystania z Oprogramowania Cargo Glob. Podanie danych jest dobrowolne, jednak niezbędne do świadczenia powyżej wskazanej usługi, w zakresie niezbędnym do świadczenia usługi, w tym do:
rozliczeń z korzystania z usługi,
kontaktowania się z użytkownikiem w ramach Oprogramowania Cargo Glob, także w zakresie postępowania reklamacyjnego,
udostępniania  innym  użytkownikom, o ile będzie to konieczne  do podjęcia negocjacji, zawarcia i wykonania umowy,
weryfikacji, czy osoba rejestrująca spełnia wymagane przez Regulamin Oprogramowania Cargo Glob i przepisy prawne warunki,
przesyłania wiadomości użytkownikom na potrzeby działań informacyjnych. 
5. Podstawą przetwarzania danych osobowych jest zgoda samych użytkowników, jak również ustawowe upoważnienie do przetwarzania danych konieczne do realizacji umowy, gdy osoba, której dane dotyczą, jest jej stroną lub gdy jest to niezbędne do podjęcia działań przed zawarciem umowy na żądanie osoby, której dane dotyczą. 
6. Użytkownikowi przysługuje prawo dostępu do danych osobowych, ich weryfikacji lub poprawienia.
7. Użytkownikowi przysługuje prawo pisemnego umotywowanego żądania zaprzestania przetwarzania jego danych ze względu na jego szczególną sytuację.
8. Użytkownikowi przysługuje sprzeciw wobec przetwarzania jego danych, gdy administrator danych zamierza je przetwarzać w celach marketingowych lub wobec przekazywania jej danych osobowych innemu administratorowi danych.
9. Użytkownik ma prawo żądania uzupełnienia, uaktualnienia, sprostowania danych osobowych, czasowego lub stałego wstrzymania ich przetwarzania lub ich usunięcia, jeżeli są one niekompletne, nieaktualne, nieprawdziwe lub zostały zebrane z naruszeniem ustawy albo są już zbędne do realizacji celu, dla którego zostały zebrane.
10. W przypadku usunięcia przez użytkownika swojego konta w serwisie internetowym www.cargoglob.pl administrator danych osobowych natychmiast trwale usunie powyżej wskazane dane osobowe użytkownika wykorzystywane do świadczenia usługi, poza przypadkami, gdy na podstawie przepisów prawa będzie upoważniony do dalszego przetwarzania takich danych osobowych.
11. Administrator danych osobowych przekazuje dane osobowe użytkowników podmiotom trzecim w celu świadczenia przez te podmioty usług zleconych przez użytkowników takich jak „Windykacja” lub „Promy”, zgodnie z umową zawartą z użytkownikiem.
12. Administrator danych przekazuje dane osobowe użytkowników firmie PayU S. A. w celu realizacji płatności elektronicznej.
13. Administrator danych osobowych przekazuje informacje obejmujące dane osobowe użytkowników na żądanie uprawnionych do tego organów państwa, w szczególności po przedstawieniu stosownych dokumentów potwierdzających potrzebę posiadania tych danych do prowadzonych postępowań.
14. Administrator danych osobowych wykorzystuje adresy IP zbierane w trakcie połączeń internetowych w celach technicznych, związanych z administracją serwerami.
15. Polityka wchodzi w życie z dniem 31 grudnia 2015 roku.