Regulamin

REGULAMIN

§ 1 Definicje.

Konto – konto, które przynależy do Użytkownika, utworzone za pośrednictwem strony www.cargoglob.com, posiadające indywidualny login i hasło;

Faktura – faktura VAT udostępniania Użytkownikowi za pośrednictwem Konta w formie elektronicznej zgodnie z Ustawą o podatku dochodowym od towarów i usług;

Okres rozliczeniowy – okres, za który Użytkownik uiszcza Opłatę abonamentową, według wyboru Użytkownika - miesiąc, kwartał, pół roku lub rok;

Opłata abonamentowa – opłata należna Usługodawcy za świadczenie usług, w przypadku wyboru przez Użytkownika pakietu płatnego;

Oprogramowanie Cargo Glob – program komputerowy dostępny za pośrednictwem przeglądarki www.cargoglob.com w postaci platformy wymiany informacji o wolnych ładunkach i pojazdach oraz o dłużnikach, stanowiący usługę świadczoną drogą elektroniczną w rozumieniu ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną;

Pakiet usług – pakiet usług, wybierany przez Użytkownika przy tworzeniu Konta spośród dostępnych pakietów DARMOWY i PŁATNY;

Regulamin – niniejszy Regulamin świadczenia usług drogą elektroniczną w rozumieniu art. 8 ust. 1 pkt. 1 ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną;

Umowa – niniejszy Regulamin stanowiący całość uzgodnień pomiędzy Usługodawcą a Użytkownikiem, dotyczących praw i obowiązków stron, związanych z korzystaniem przez Użytkownika z Oprogramowania Cargo Glob;

Usługodawca – Cargo Glob spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą we Wrocławiu, ul. Stanisławowska 52/7, 54-611 Wrocław, zarejestrowana w rejestrze przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 0000555564, posiadająca REGON: 361367761, posiadająca NIP: 8943061870, kapitał zakładowy 372.000,00 złotych;

Użytkownik - osoba fizyczna, prawna lub jednostka organizacyjna nieposiadjąca osobowości prawnej, prowadząca działalność gospodarczą, która utworzyła Konto i korzysta z Oprogramowania Cargo Glob;

Użytkownik forum - osoba fizyczna, prawna lub jednostka organizacyjna nieposiadjąca osobowości prawnej, prowadząca działalność gospodarczą, która utworzyła Profil użytkownika na forum dyskusyjnym CargoGlob;

Weryfikacja - procedura prowadzona przez Usługodawcę w celu autoryzacji danych przekazanych przez Użytkownika w trakcie tworzenia Konta.

§ 2 Informacje ogólne.

1. Na podstawie art. 8 ust. 1 pkt. 1 ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną Usługodawca ustala niniejszy Regulamin.
2. Regulamin określa zasady świadczenia usług drogą elektroniczną przez Usługodawcę.
3. Użytkownik w momencie utworzenia Konta potwierdza, że zapoznał się z warunkami świadczenia usług drogą elektroniczną przez Usługodawcę oraz że akceptuje postanowienia Regulaminu.
4. Z chwilą zaakceptowania Regulaminu Użytkownik nie jest uprawniony do przekazywania osobom trzecim uzyskanych dzięki Oprogramowaniu Cargo Glob możliwości dostępu do danych.
5. Użytkownik w szczególności nie jest uprawniony do wykorzystywania Oprogramowania Cargo Glob dla uzyskania własnych praw ochronnych w zakresie elektronicznego przetwarzania danych.
6. Oprogramowaniu Cargo Glob pozostaje własnością Usługodawcy.
7. Usługodawca zastrzega sobie prawo do dokonywania zmian w Oprogramowaniu Cargo Glob.

§ 3 Rodzaj usług świadczonych przez Usługodawcę.

1. Usługodawca udostępnia odpłatnie Użytkownikowi prawo do korzystania z Oprogramowania Cargo Glob. Użytkownik ma do wyboru jeden z dwóch pakietów PŁATNY lub DARMOWY.
2. Usługodawca może bezpłatnie, na czas określony równy jednego miesiąca przyznać Użytkownikowi prawo do korzystania z pakietu PŁATNEGO bez ponoszenia przez Użytkownika kosztów z tego tytułu.
3. Korzystanie z bezpłatnego okresu użytkowania pakietu PŁATNEGO Oprogramowania Cargo Glob nie zobowiązuje do wykupienia odpłatnego dostępu do Oprogramowania Cargo Glob, po zakończeniu bezpłatnego okresu użytkowania.
4. W ramach Oprogramowania Cargo Glob Usługodawca udostępnia następujące usługi:
Panel i statystyki – podsumowuje konto Użytkownika, umożliwia dokonanie ustawień do konta (np. zmiana hasła, dodanie pracownika, wykupienie abonamentu, itp.)
Przeglądanie dłużników – pozwala na przeglądanie dłużników pod kątem nazwy, wysokości długu oraz wymagalnych zobowiązań dłużnika
Zgłaszanie dłużników – umożliwia dodawanie dłużników zalegających z płatnościami
Windykacja – aplikacja pozwalająca wierzycielom na skorzystanie z usług firmy windykacyjnej
Baza firm transportowych – baza zarejestrowanych na platformie cargoglob.com firm, które utworzyły własną wizytówkę
Komunikator biznesowy – oprogramowanie instalowane na komputerze Użytkownika umożliwiające prowadzenie rozmów z oferentem
Dodawanie ofert – pozwala na zamieszczanie ofert, wolnego ładunku/pojazdu
Przeglądanie ofert – umożliwia przeglądanie ofert wolnego ładunku/pojazdu przez zarejestrowane i zweryfikowane firmy
Ubezpieczenie płatności – umożliwia skorzystanie z ubezpieczenia na zasadzie faktoringu
Ubezpieczenie transportu – umożliwia skorzystania z ubezpieczenia ładunku
Promy – umożliwia rezerwację promów z możliwością uzyskania zniżki dla klientów Cargo Glob
Weryfikacja CARGOGLOB – to proces sprawdzania firm, które chcą uzyskać dostęp do platformy cargoglob.com
5. Usługodawca udostępnia bezpłatnie Użytkownikom forum prawo wyrażenia opinii, poglądów, informacji o branży transportowej lub opinii na temat innych Użytkowników, na zasadach określonych w § 10 Regulaminu.

§ 4 Wymagania techniczne i sprzętowe.

Do korzystania z Oprogramowania Cargo Glob konieczne jest posiadanie komputera z oprogramowaniem, dostępem do Internetu, systemem operacyjnym oraz skrzynką poczty elektronicznej i przeglądarką elektroniczną nie starszą niż IE 8 oraz monitorem o minimalnej rozdzielczości 800x600.

§ 5 Korzystanie z Oprogramowania Cargo Glob.

1. Prawo do korzystania z Oprogramowania Cargo Glob przysługuje Użytkownikowi, który terminowo wnosi Opłaty abonamentowe (o ile te są wprowadzone) na wskazane na Fakturze konto bankowe.
2. Prawo korzystania z Oprogramowania dotyczy tylko wprowadzania i wyszukiwania danych w ramach zwykłej działalności Użytkownika.
3. Użytkownicy zobowiązują się
a) nie zamieszczać fikcyjnych ofert ładunków lub pojazdów,
b) nie zamieszczać fikcyjnych zgłoszeń dłużników,
c) nie zamieszczać treści o charakterze reklamowych, ani innych treści nie związanych z ofertami ładunków lub pojazdów,
d) nie zamieszczać nieprawdziwych informacji ani informacji, które uniemożliwiają lub utrudniają innym Użytkownikom korzystanie z Oprogramowania Cargo Glob,
e) należycie wykonywać umowy zawierane na wskutek przyjęcia oferty złożonej za pomocą Oprogramowania Cargo Glob,
f) nie wykorzystywać Oprogramowania Cargo Glob do rozpowszechniania danych, zawierających złośliwe oprogramowanie oraz dokonywać czynności, mogących zagrażać funkcjonowaniu Oprogramowania Cargo Glob.
4. Użytkownik przyjmuje do wiadomości i akceptuje, że zakazane jest dostarczanie do Usługodawcy treści o charakterze bezprawnym, obraźliwym, niezgodnym ze stanem faktycznym, treści mogących wprowadzić w błąd oraz treści zawierających wirusy lub mogących wywołać zakłócenia lub uszkodzenia systemów teleinformatycznych.
5. Użytkownik ponosi odpowiedzialność na zasadach ogólnych za działania i zaniechania związane z używaniem Oprogramowania, w szczególności ponosi odpowiedzialność za wiarygodność informacji dotyczących zgłaszanych przez Użytkownika ładunków i przewozów oraz za wiarygodność informacji na temat niewypłacalności dłużnika zgłaszanego przez niego do Bazy dłużników.

§ 6 Zawarcie i rozwiązanie Umowy.

1. Do zawarcia Umowy dochodzi z chwilą utworzenia Konta Użytkownika na stronie www.cargoglob.com.
2. Tworząc Konto Użytkownik jest zobowiązany do podania prawdziwych danych wskazanych w formularzu rejestracyjnym. Rejestracja wymaga wpisania w pole tekstowe następujących danych, niezbędnych do świadczenia Usługi:
pełna nazwa firmy,
skrócona nazwa firmy,
telefon,
adres poczty elektronicznej,
adres siedziby (ulica, kod, miasto, państwo),
rodzaj firmy (do wyboru produkcja i handel, spedycja, transport drogowy do 3,5 t, transport drogowy powyżej 3,5 t, windykacja),
imię i nazwisko Użytkownika,
NIP,
REGON,
3. Usługodawca potwierdza utworzenie Konta poprzez wiadomość wystosowaną na adres poczty elektronicznej osoby, która utworzyła Konto.
4. Umowa o świadczenie usług drogą elektroniczną jest zawierana na czas nieokreślony. Każda ze stron umowy ma prawo w formie pisemnej pod rygorem nieważności do wypowiedzenia umowy z zachowaniem okresu wypowiedzenia równego jednemu Okresowi rozliczeniowemu.
5. Usługodawca zastrzega sobie prawo do wypowiedzenia umowy ze skutkiem natychmiastowym ze względu na istotny interes Usługodawcy lub, gdy wystąpi powód nadzwyczajny. Powód nadzwyczajny istnieje w szczególności, gdy:
a) Użytkownik zalega z Opłatą abonamentową lub jest niewypłacalny,
b) wobec Użytkownika wszczęto postępowanie upadłościowe lub likwidacyjne,
c) Użytkownik zawiesił prowadzenie działalności,
d) Użytkownik naruszył postanowienia Regulaminu lub powszechnie obowiązujących przepisów prawa,
e) Użytkownik znajduje się na liście dłużników,
f) Wobec Użytkownika były składane reklamacje przez innych Użytkowników.
6. Wszelkie Opłaty abonamentowe wniesione przez Użytkownika, w stosunku do którego zastosowano wypowiedzeniem Umowy w trybie natychmiastowym nie podlegają zwróceniu ani rozliczeniu.
7. Usługodawca ma prawo zawiesić świadczenie Usługi ze skutkiem natychmiastowym, jeśli Użytkownik narusza lub zagraża interesom innych Użytkowników lub Usługodawcy w szczególności gdy zalega z Opłatą abonamentową lub został umieszczony na liście dłużników. W przypadku zawieszenia świadczenia Usługi Użytkownikowi nie przysługuje prawo do żądania zwrotu proporcjonalnej części Opłaty abonamentowej za okres zawieszenia świadczenia Usługi.
8. W przypadku zawieszenia świadczenia Usługi Usługodawca podejmuje czynności zmierzające do wyjaśnienia sytuacji Użytkownika, skutkiem czego podejmuje decyzję o wypowiedzeniu Umowy ze skutkiem natychmiastowym lub o przywróceniu świadczenia Usługi.

§ 7 Weryfikacja CARGOGLOB.

1. Celem weryfikacji Użytkownika jest autoryzacja danych przekazanych przez Użytkownika podczas rejestracji oraz sprawdzenie poprawności i prawidłowości danych przekazanych przez Użytkownika.
2. W celu przeprowadzenia weryfikacji Użytkownik jest zobowiązany przekazać Usługodawcy kopii dokumentów, odpowiadającej charakterowi prowadzonej przez Użytkownika działalności tj.:
a) licencji na wykonywanie krajowego transportu drogowego rzeczy,
b) licencji dotyczącej międzynarodowego zarobkowego przewozu rzeczy,
c) licencji na wykonywanie transportu drogowego w zakresie pośrednictwa przy przewozie rzeczy,
d) zezwolenia na wykonywanie zawodu przewoźnika drogowego – rzeczy,
e) polisy OC przewoźnika,
f) polisy OC spedytora,
3. Usługodawca jest uprawniony do żądania od Użytkownika urzędowo poświadczonych dokumentów potwierdzających prawdziwość i poprawność danych przekazanych w trakcie tworzenia Konta.
4. Usługodawca jest uprawniony do weryfikacji danych Użytkownika w zewnętrznych bazach i bazach informacji gospodarczych.

§ 8 Opłaty abonamentowe.

1. Ceny i warunki rozliczeń z tytułu korzystania z Oprogramowania dostępne są w Cenniku zamieszczonym pod adresem www.cargoglob.com.
2. W przypadku wyboru pakietu PŁATNEGO Użytkownik zobowiązany jest do wnoszenia Opłat abonamentowych z góry za Okres rozliczeniowy.
3. Usługodawca umożliwia dokonanie płatności Opłat abonamentowych kartą płatniczą oraz przelewem za pośrednictwem serwisu PayU (udostępnianego przez PayU S. A. z siedzibą w Poznaniu, 60-166 Poznań, przy ul. Grunwaldzkiej 182, wpisaną do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Poznaniu – Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, Wydział VIII Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000274399, o kapitale zakładowym w wysokości 4.000.000 PLN, w całości opłaconym, posiadająca numer identyfikacji podatkowej NIP: 779-23-08-495, REGON 300523444).
4. W przypadku wyboru pakietu PŁATNEGO pakiet ten pozostaje nieaktywny do chwili uznania rachunku Cargo Glob Opłatą abonamentową za wybrany Okres rozliczeniowy świadczenia usługi.
5. Faktury VAT są generowane automatycznie przez system po dokonaniu płatności.
6. Użytkownik ma prawo zmienić Pakiet usług w ramach Oprogramowania Cargo Glob. Wybrany Pakiet będzie obowiązywał od momentu dokonania płatności.

§ 9 Odpowiedzialność Usługodawcy.

1. Usługodawca ponosi odpowiedzialność tylko w zakresie usług świadczonych drogą elektroniczną i na zasadach określonych w ustawie z dnia 18 lipca 2002r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną.
2. Usługodawca nie odpowiada za:
a) prawdziwość, poprawność i kompletność danych wprowadzanych przez Użytkowników,
b) dokonanie rejestracji przez osobę nieupoważnioną,
c) treści przekazywane i publikowane za pośrednictwem komunikatora internetowego oraz na forum,
d) nienależyte wykonanie przez Użytkowników zawartych transakcji,
e) utracone korzyści Użytkownika,
f) niewypłacalność Użytkownika,
g) zawieszenie świadczenia Usługi w stosunku do Użytkownika, którego działania są niezgodne z powszechnie obowiązującym prawem, zasadami współżycia społecznego lub jeśli te działania zagrażają lub naruszają interes Usługodawcy i innych Użytkowników,
h) skutki uzyskania przez osoby nieupoważnione dostępu do Konta Użytkownika,
i) awarii oprogramowania czy sprzętu, które nie pozostają pod pełną kontrolą Usługodawcy.
3. Usługodawca nie odpowiada za:
a) szkodliwe oprogramowanie (wirusy, Trojany itp.),
b) przerwy techniczne w funkcjonowaniu Oprogramowania Cargo Glob,
c) częściową lub całkowitą utratę danych Użytkownika, znajdujących się na serwerach Usługodawcy.
4. Usługodawca odpowiada wyłącznie za szkody bezpośrednie z winy umyślnej. Odpowiedzialność Usługodawcy jest ograniczona do obowiązku naprawienia szkody bezpośredniej.
5. Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności za szkody wyrządzone osobom trzecim przez użytkowników w związku z używaniem Oprogramowania.
6. Usługodawca dołoży wszelkich starań, aby:
a) zachować ciągłość funkcjonowania Oprogramowania Cargo Glob,
b) ograniczyć do minimum czas usunięcia ewentualnych awarii Oprogramowania Cargo Glob,
c) wszelkie przerwy techniczne lub prace serwisowe odbywały się poza godzinami pracy Użytkowników tj. pomiędzy godzinami 19:00 – 6:00 lub w dni świąteczne bez ograniczeń.
7. Usługodawca zastrzega sobie prawo do ingerencji w konta Użytkowników w celu przeprowadzenia koniecznych zmian Oprogramowania Cargo Glob lub modyfikacji związanych przywróceniem poprawnego funkcjonowania.
8. Usługodawca zastrzega sobie prawo do wstrzymania dostępu do Oprogramowania Cargo Glob na skutek niedostępności serwera lub przeprowadzanych niezbędnych prac informatycznych.
9. O każdym wstrzymaniu dostępu do Oprogramowania Cargo Glob Usługodawca będzie powiadamiał w miarę możliwości Użytkowników na adres poczty elektronicznej.
10. Wstrzymanie dostępu do Oprogramowania nie powoduje powstania jakiejkolwiek odpowiedzialności Usługodawcy, a tym bardziej podstaw do wystąpienia odpowiedzialności odszkodowawczej.

§ 10 Zasady korzystania z forum.

1. Celem wyrażania opinii, poglądów i wymiany informacji na forum konieczne jest rejestracja Użytkownika forum. Przeglądanie wpisów na forum nie wymaga rejestracji jako Użytkownik forum.
2. Wpisy zamieszczane na forum są widoczne dla innych Użytkowników forum i mogą być komentowane lub oceniane.
3. Użytkownik forum jest zobowiązany przestrzegać prawa oraz zasad współżycia społecznego.
4. Zakazuje się publikowania na forum treści o charakterze rasistowskim, nawołujących do nienawiści rasowej, wyznaniowej, etnicznej lub treści propagujących przemoc oraz totalitarny ustrój państwa.
5. Zakazuje się publikowania na forum treści naruszających dobra osobiste innych osób.
6. Zakazuje się umieszczania na forum: reklam, przekazów stanowiących reklamę ukrytą, odesłań do innych stron internetowych.
7. Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności za treści umieszczane na forum przez Użytkowników.
8. Usługodawca jest uprawniony usunąć zamieszczony na forum wpis niezgodny z prawem lub Regulaminem lub zablokować dostęp do forum Użytkownikowi forum.
9. Usługodawca jest uprawniony do wypowiedzenia Umowy w zakresie korzystania forum w przypadku naruszenia przez Użytkownika forum przepisów prawa lub Regulaminu.
10. Usługodawca zastrzega sobie prawo do czasowego lub trwałego zawieszenia korzystania z forum.
11. Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności:
a) za jakiekolwiek szkody powstałe wskutek korzystania z forum przez Użytkowników forum w sposób niezgodny z prawem lub Regulaminem;
b) za szkody powstałe na skutek zaprzestania udostępniania forum lub usunięcia konta Użytkownika forum, w przypadku gdy nastąpiło to z winy Użytkownika forum bądź ze względu na naruszenie przepisów prawa lub Regulaminu;
c) za szkody powstałe w związku z wykorzystaniem przez Użytkownika forum danych oraz informacji zamieszczonych na forum w celach gospodarczych.

§ 11 Reklamacje.

1. Reklamacja może zostać złożona przez Użytkownika na piśmie pod adres Cargo Glob Sp. z o.o. ul. Stanisławowska 52/7, 54-611 Wrocław lub poprzez maila na adres: reklamacje@cargoglob.com.
2. Zgłoszenie reklamacyjne powinno zawierać:
a) określenie przedmiotu reklamacji,
b) ID Użytkownika oraz ID firmy,
c) dane firmy Użytkownika,
d) opis problemu, będącego podstawą złożenia reklamacji,
e) w przypadku reklamacji na piśmie konieczny jest podpis osoby uprawnionej do reprezentowania podmiotu gospodarczego.
3. W przypadku niespełnienia wymagań określonych w pkt. 2 Usługodawca pozostawia reklamację bez rozpatrzenia, bądź czas realizacji danej reklamacji może ulec znacznemu przedłużeniu.
4. Usługodawca rozpatruje reklamację w terminie 30 dni od daty wpłynięcia reklamacji.
5. Usługodawca udziela odpowiedzi na reklamacje w formie pisemnej na adres siedziby Użytkownika lub poprzez skrzynkę poczty elektronicznej wskazaną przez Użytkownika.
6. Użytkownik ponosi pełną odpowiedzialność za treści zamieszczone w zgłoszeniu reklamacyjnym.
7. Prawo dochodzenia w postępowaniu sądowym roszczeń w stosunku do Usługodawcy przysługuje Użytkownikowi po wyczerpaniu drogi postępowania reklamacyjnego.

§ 12 Zmiana Regulaminu.

1. Usługodawca zastrzega sobie prawo do zmiany warunków Regulaminu na koniec każdego Okresu rozliczeniowego przypadającego dla danego Użytkownika.
2. Usługodawca poinformuje Użytkowników o zmianie w Regulaminie drogą mailową oraz poprzez informację pojawiającą się po zalogowaniu na Koncie Użytkownika.
3. Uznaje się, iż Użytkownik zaakceptował zmiany w regulaminie, jeśli Użytkownik nie wypowie Umowy na piśmie pod rygorem nieważności ze skutkiem natychmiastowym w przeciągu 14 dni od otrzymania informacji o zmianach.

§ 13 Postanowienia końcowe.

1. Zabronione jest naruszanie praw własności intelektualnej Usługodawcy do Oprogramowania Cargo Glob w szczególności:
a) uszkadzanie, usuwanie oraz zmienianie danych informatycznych tekstowych jak i graficznych Oprogramowania Cargo Glob lub zakłócanie działania Oprogramowania Cargo Glob w inny sposób,
b) pobieranie oprogramowania oraz informacji nt. Użytkowników i wtórne ich wykorzystanie bez pisemnej zgody Usługodawcy,
c) korzystanie z Oprogramowania Cargo Glob w sposób sprzeczny z Regulaminem i powszechnych przepisów prawa,
d) kopiowanie, modyfikowanie oraz transmitowanie elektroniczne lub w inny sposób Oprogramowania lub jego części bez uprzedniej wyraźnej zgody Usługodawcy.
2. Użytkownik wyraża zgodę na:
a) wykorzystywanie własności intelektualnej i przemysłowej Użytkownika, w tym znaków handlowych słowno- graficznych i nazw handlowych do celów marketingowych,
b) przesyłanie informacji handlowej w rozumieniu art.10 ustawy z dnia 18 Lipca 2002 r. oświadczeniu usług drogą elektroniczną.
3. Wszelkie spory wynikające z niniejszego regulaminu lub powstające w związku z nim będą rozpatrywane przez Sądy powszechne według własności miejscowej Usługodawcy.
4. W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem zastosowanie mają przepisy obowiązującego prawa, w tym w szczególności ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. - Kodeks cywilny (Dz.U. 1964 nr 16 poz. 93), ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. Nr 144, poz. 1204 ze zm.), ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. o ochronie danych osobowych (Dz.U. 1997 nr 133 poz. 883) i innych ustaw.
5. Niniejszy regulamin obowiązuje od dnia 31 grudnia 2015 roku.